Ügyfélszolgálat: +36-1-796-6967 / +36-30-313-0409 (H-P 10:00 - 15:00-ig)

Játékszabályzat

Nyereményjáték szabályzat

Az RR Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az Alakreform Webshop oldalán, a webshop facebook oldalán, Rubint Réka  és az Update1 facebook oldalán nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.”

1.        A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója, valamint adatfeldolgozója:

1.1.  A Nyereményjáték szervezője, lebonyolítója az RR Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szervező”)

székhely: 5100 Jászberény, Üstökös utca 6. A. ép.

cégjegyzékszám: 16-09-010814

adószám: 14655304-2-16.

adatkezelési azonosítónk: NAIH-85821/2015.

e-mail cím: rekatabor@update1.eu

A Nyereményjátékkal kapcsolatban elsősorban honlapunkon tájékozódhat, esetleges további kérdései esetén a fenti e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

1.2.   A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

weblap: www.alakreformwebshop.hu

1.3. Adatfeldolgozók:

Skycentrum Szolgáltató Betéti Társaság

székhely: 1089 Budapest, Golgota u 3.

cégjegyzékszám: 01-06-744571

Az adatfeldolgozás helye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.C.

2.      A Játékszabályzat hatálya

2.1.   A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

3.        A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:

3.1.   A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”), és

3.1.1         Nyereményjáték kiírásában foglaltak teljesítését megelőzően adatait megadja, és a jelen Játékszabályzatot elfogadja; és

3.1.2         vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.2.   Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.

3.3.   Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3.4.   A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.5.   A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi lépést kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki különösen, de nem kizárólagosan

–          a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb jogellenes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,

–          más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

3.6.   Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.7.   A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

4.        A Nyereményjáték időtartama:

4.1.   A Szervező által a kiírásban meghatározottak szerint.

5.        A Nyereményjáték menete, nyeremények:

5.1.   A Nyereményjáték kapcsán meghatározott feladatok végrehajtásával, amely egyúttal a jelen Játékszabályzat elfogadása is, a Játékos jelentkezik az adott Nyereményjátékra és részt vesz a sorsoláson.

5.2.   Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

5.3.   A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

6.      A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

6.1.   A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a 1031 Budapest, Záhony utca 7.C. szám alatt.

6.2.   A sorsolás lebonyolítása:

a.         A Nyeremények sorsolása egy „véletlenszám-generátor” segítségével történik két tanú jelenlétében.

b.         A Szervező minden Nyeremény esetében közzéteszi a Nyertesek nevét, illetve közvetlenül e-mailen és/vagy telefonon értesíti a Nyerteseket. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

c.         A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át, elektronikus úton, postai úton, vagy futárszolgálat útján küldi el.

d.         A Nyeremény(ek) – Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

e.         Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

f.          A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

g.         A Szervező jogosult a Nyertesek nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, majd 2 nap elteltével törli.

7.        A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

7.1.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.2.   A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

8.        Személyes adatok kezelése

8.1.   A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

8.2.   A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

8.3.   A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

8.4.   A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

8.5.   A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a Nyereményjáték szerinti feladat beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.

8.6.   A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

9.        Vegyes rendelkezések

9.1.   A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2.   A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

9.3.   A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapján teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

10. Jogorvoslat

A jelen Játékszabályzattal kapcsolatos panasza esetén az RR Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján közzétett ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA szerint fordulhat az ott megjelölt illetékes hatóságokhoz.

Kelt: Budapesten, 2015. június 15. napján