Ügyfélszolgálat: +36-1-796-6967 / +36-30-313-0409 (H-P 10:00 - 15:00-ig)

Theraband nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

  1. A játék szervezője

A Norbi Update Lowcarb Nyrt. (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. C. ép.) a továbbiakban „Szervező” (aki a Játék lebonyolítója is egyben), nyereményjátékot szervez, a továbbiakban „Játék”.

A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék időtartama alatt az alábbi posztot lájkolja a facebook oldalon.

❤NYEREMÉNYJÁTÉK!! ❤

Melyik márka sporteszközeit használja Réka az Alakreform edzéseken? Írd le hozzászólásban!

Lájkold ezt a posztot, hogy te is részt vehess a sorsoláson!

A nyertesek között: 3 TheraBand kék CLX-et sorsolunk ki!

továbbiakban „Játékos”. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő cégek, valamint a Játékban résztvevő termékek árusítását végző kereskedelmi üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

  1. A Játékban való részvétel menete

Aki a Játék időtartama alatt lájkolja az előző pont szerinti posztot, azzal elfogadja a játékszabályt és adatkezelési szabályzatot, a továbbiakban „Pályázat”, és sorsoláson vesz részt.

  1. A Játék időtartama

A Pályázat beérkezésének 2016.04.13 – 2016.04.14. között kell megtörténnie. A Pályázat beérkezésének időpontjaként a Játék szerverének időpontja a mérvadó.

  1. Sorsolások

A gépi sorsolásra 2016.04.15. napján, 11 órakor, a Szervező székhelyén két tanú előtt, nyilvánosan kerül sor. A sorsoláson valamennyi érvényes Pályázat részt vesz.

  1. Nyeremények, tartaléknyertesek

A sorsolás alkalmával, valamennyi érvényes, a Játék időtartama alatt beérkező Pályázatok közül kisorsolásra kerülnek a következő nyeremények:

A posztot lájkolók között,  3 TheraBand kék CLX talál gazdára.

  1. Nyeremények átadása illetve átvétele

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő napon értesíti a nyertes Játékosokat. A tárgyi nyereményeket a Szervező postai úton, futárszolgálat útján juttatja el a nyertesek részére, vagy személyes átvételt biztosít számukra. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

  1. Adók és közterhek

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyereménnyel járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek, biztosítások, stb. a Nyertest terhelik.

  1. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a https://alakreformwebshop.hu oldalon érhető el. A Játék online felületeken, hírlevelekben, sajtóhirdetésekben, média kampányban (online közösségi médiában is), óriásplakátokon, szórólapokon, termékeken elhelyezett kártyán, PR cikkekben, rádióban, sajtóban valamint „in store” reklámanyagokon kerül meghirdetésre.

  1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Játék során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél.

A Játékos a Játékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

A Játékos – választása szerint – a Játékra történő jelentkezéskor hírlevélre is feliratkozhat. Hírlevélre történő feliratkozás esetén a személyes adatait a Skycentrum Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1089 Budapest, Golgota u 3.; cégjegyzékszám: 01-06-744571) adatfeldolgozó dolgozza fel. Az adatfeldolgozás helye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.C.

Minden az esetlegesen a Pályázatban megadott személyes adatot a Szervező a Játék lezárását követően megsemmisít, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.

A Szervező a Játék során a Játékosok által leadott Pályázatokban található adatokat addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. A Pályázatokban található adatok a nyertesek megállapítását és a nyeremények eljuttatását követően megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a Szervező címére küldött postai levélben (Norbi Update Lowcarb Nyrt., 1031 Budapest, Záhony utca 7. C. ép.) vagy e-mailben az info@update1.eu címen, ” Újranyit Update1 webshopunk hatalmas kedvezményekkel!”- adattörlés” tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  A Játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-84488/2015.

  1. Vegyes rendelkezések

A nyeremény készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható és másra át nem ruházható. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A Játékban a Játékos által használt e-mail cím valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárják.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldalán/Játék aloldalának és szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden a Játék weboldalát és szerverét ért külső támadások esetére.  Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező fenntartja magának a jogot a Játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://update1.eu/webshop/ nyereményjáték aloldalon értesülhetnek.

Szervező